top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Definities

1.1 The Palmtree Project: de organisatie bestaande uit Christa Schep en Merel Lindeboom 

1.2 De deelnemer: iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van The Palmtree Project 

1.3 Het project: het project van acht weken waar jij je als deelnemer voor hebt ingeschreven 

 

2. Algemeen 

 

2.1 The Palmtree Project en de deelnemer gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden, in de factuur gespecificeerde en de prijzen genoemd in paragraaf 4.1. 

2.2 Het project is bedoeld voor deelnemers die op de datum van inschrijving 18 jaar of ouder zijn. Van de deelnemer die op datum van inschrijving nog geen 18 jaar of ouder is dient zijn/haar ouder of voogd middels het Ouderlijke Toestemmingsformulier van The Palmtree Project schriftelijk toestemming tee geven en ondertekend retour te sturen naar: hola@thepalmtreeprojects.com. Dit dient te geschiede een maand voor de startdatum van het desbetreffende project

 

3. Aanmelding

 

3.1 Als je je hebt aangemeld als deelnemer voor een project middels het aanmeldingsformulier, krijg je van ons een factuur toegezonden. Zodra je een aanbetaling hebt gedaan van ten minste €250,- (in woorden: tweehonderdvijftig euro) dan wordt dit beschouwd als een definitieve reservering. 

 

4. Investering

 

4.1 De totale investering is afhankelijk van het gekozen pakket. Het verblijf in Spanje en de retour vliegticket tussen Nederland en Spanje zit niet bij deze prijs inbegrepen. De investering kan enkel betaald worden via een factuur. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: de deelnemer betaalt de factuur in één keer of de deelnemer betaalt de factuur in twee keer. 

4.2 Indien de deelnemer ervoor kiest het gehele bedrag in één keer te betalen, dient de betaling te zijn voldaan vier weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is. 

4.3 Indien de deelnemer ervoor kiest het bedrag in twee keer te voldoen, dient de eerste aanbetaling, te weten €250,- (in woorden tweehonderdvijftig euro) te zijn voldaan acht weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is.  Het tweede gedeelte van de betaling, waarvan het bedrag afhankelijk is van het gekozen pakket, dient te worden voldaan vier weken voor de startdatum van het desbetreffende project waar de deelnemer aan deelneemt, tenzij anders is besloten met wederzijds instemmen en op papier vastgelegd is. 

4.4 In overeenstemming kan het bedrag in drie keer worden voldaan. 

 

5. Spaanse les  

 

5.1 De investering betreft acht weken Spaanse les: 4 dagen per week en 3 uur per les. 

5.2 De lessen vinden plaats van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 13:00 uur. 

5.3 De les op maandagochtend is een zelfstandige praktijkles die met de groep zonder docent wordt uitgevoerd.

5.4 De Spaanse lessen vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten.

5.5 De Spaanse lessen worden gegeven door een Spaanse docent. 

5.6 Aan het einde van de periode krijg je een certificaat met je behaalde taalniveau Spaans. Jouw Spaanse docent bepaalt je behaalde taalniveau Spaans.

5.7 Deelname aan de lessen is verplicht, tenzij met wederzijds instemmen anders is besloten. 

 

6. Coaching

 

6.1 De investering betreft twee coaching workshops per week. 

6.2 De workshops worden gegeven door Merel Lindeboom en Christa Schep.

6.3 De workshops vinden buiten plaats, tenzij het weer dat niet toelaat en anders wordt besloten. 

6.4 Tijdens de workshops bepaalt de deelnemer zelf wat hij of zij wilt delen met de coaches dan wel de groep. 

6.5 Deelname aan de coaching workshops is verplicht, tenzij met wederzijds instemmen anders is besloten. 
 

7. Annulering van je deelname

 

7.1 Een annulering van deelname aan een project dient altijd schriftelijk per e-mail te worden ingediend naar hola@thepalmtreeprojects.com. Na een definitieve boeking en bevestiging zijn de voorwaarden hiervoor als volgt: 

7.2 Indien je 2 maanden voor de startdatum van het project een annulering indient, betaal je enkel de aanbetaling van €250,- en krijg je het resterende bedrag wat reeds is betaald teruggestort binnen 14 dagen na het indienen van de annulering.

7.3 Indien je later dan 2 maanden voor de startdatum van het project een annulering indient, heb je geen recht op een terugbetaling van de reeds betaalde totaalsom, te weten de aanbetaling, het resterende bedrag voor deelname aan het project en de huur van de accommodatie indien van toepassing.

7.4 Stel ons altijd direct op de hoogte als je je deelname wilt annuleren. Wij zullen onze uiterste best doen om je zo goed mogelijk te helpen en zo min mogelijk kosten door te berekenen. In het geval van bijzondere omstandigheden kan

met wederzijds toestemmen van The Palmtree Project en de deelnemer een uitzondering gemaakt worden op artikel 7.3. 

 

8. Annulering door The Palmtree Project 

 

8.1 The Palmtree Project behoudt zich het recht voor een project in uitzonderlijke gevallen te annuleren, bijvoorbeeld door de politieke situatie of de gezondheidsrisico’s in een land. In dat geval wordt de deelnemer zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld. Hij of zij ontvangt zijn of haar volledig betaalde som retour. Wij zullen daarna ons best doen om de deelnemer op een nieuwe startdatum deel te laten nemen aan The Palmtree Project. 

 

9. Uitsluiting van deelname

 

9.1 Een deelnemer die tijdens zijn of haar deelname aan het project last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan deelnemers of anderen, kan door The Palmtree Project van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. 

9.2 Indien een deelnemer door The Palmtree Project is uitgesloten van deelname krijgt zij of hij geen terugbetaling van de reeds betaalde som, te weten de totale kosten van het project en de eventuele huur van de huisvesting via The Palmtree Project. 

9.3 Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

 

10. Respectvol

 

10.1 The Palmtree Project hecht veel waarde aan respect. Wij verwachten van de deelnemer een respectvolle omgang met andere mensen, met de omgeving en met de natuur. 

10.2 De deelnemer is verplicht diens verblijf tijdens het project in goede staat achter te laten. Conform de afspraken met je verblijf, dien je alles netjes (= veegklaar) dan wel schoongemaakt achter te laten. Indien The Palmtree Project constateert dat een accommodatie buitensporig slecht en niet conform de afspraken is achtergelaten zullen de schoonmaakkosten op de deelnemer verhaald worden.

11. Borg 

11.1 Elke deelnemer die zijn of haar accommodatie via The Palmtree Project huurt is verplicht voorafgaand aan de start van een project een borg te betalen van een bedrag dat gelijkstaat aan diens kamerhuur van 1 maand. 

11.2 The Palmtree Project inspecteert de gehuurde accommodatie na afloop van het project. Indien The Palmtree Project constateert dat er inboedel in de kamer dan wel in één van de gemeenschappelijke ruimtes kapot en/of beschadigd is, kan worden besloten de eventuele kosten hiervan in te houden op de borg van de deelnemer. 

11.3 Indien er van een situatie omschreven in artikel 11.2 geen sprake is, wordt de borg binnen 14 dagen teruggestort

 

12. Documenten

 

12.1 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en een geldig zorgverzekeringspas, waarvan de laatstgenoemde fysiek of digitaal.

12.2 Een visum is voor Nederlanders die naar Spanje reizen niet vereist.

12.3 Voor deelname aan een project is een reisverzekering niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. 

 

13. Aansprakelijkheid 

13.1 The Palmtree Project, noch de coaches Merel Lindeboom en Christa Schep, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel en/of diefstal tijdens deelname aan The Palmtree Project en het verblijf in Valencia. Deelname aan The Palmtree Project is geheel op eigen risico.

 

14. Beeldmateriaal

14.1 Tijdens je deelname aan het project kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. We kunnen dit gebruiken voor promotionele doeleinde op bijvoorbeeld onze website of social media. Ook kunnen we dit beeldmateriaal gebruiken op websites van partners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit vooraf schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar hola@thepalmtreeprojects.com. Op verzoek zullen wij het beeldmateriaal verwijderen indien de betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.
 

15. Gegevensverstrekking aan derden

 

15.1 Soms hebben, naast The Palmtree Project, ook andere partijen toegang tot jouw gegevens. Wij verstrekken uitsluitend gegevens die essentieel zijn om het verblijf van jou als deelnemer goed te laten verlopen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

15.2 Een uitzondering op artikel 15.1 is de Whatsapp-groep die voor elk project wordt aangemaakt met daarin alle deelnemers. Jouw naam en telefoonnummer worden dus verstrekt aan jouw groepsgenoten. Deelnemers die dit niet willen, dienen dit vooraf schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar hola@thepalmtreeprojects.com

 

16. Lichamelijk of geestelijke problemen

 

16.1 Indien een deelnemer fysieke of mentale problemen heeft (gehad), en kunnen deze verwacht worden tijdens de deelname, dan ben je als deelnemer verplicht The Palmtree Project hierover voorafgaand het project te informeren. Indien de deelnemer tekortschiet in de informatieplicht genoemd in artikel 15.1, dan kan The Palmtree Project de deelnemer van (verdere) deelname uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen bij de deelnemer in rekening worden gebracht.

 

17. Privacy

 

17.1 Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van The Palmtree Project informatie die de privacy van deelnemers en coaches kan schaden via massamedia naar buiten te brengen.

_____________________________________________________________________________

 

Om de coaching (workshops) zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen, vraagt The Palmtree Project aan alle deelnemers om de volgende houding aan te nemen tijdens het project:

  • Je wilt graag aan jezelf werken en staat open voor verandering

  • Je staat open voor feedback 

  • Je staat er open voor om nieuwe dingen te leren

bottom of page